Algemene Voorwaarden

Optimaal Vloeronderhoud (hierna: Optimaal Vloeronderhoud) is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 71166319 en is gevestigd aan Gouden Medaillepad 5 (1361CK) te Almere.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten
en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren,
hierna: Optimaal Vloeronderhoud.
4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met
Aannemer.
7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Optimaal Vloeronderhoud uitvoert zijn alle Werkzaamheden
in de ruimste zin van het woord binnen het onderhoud, renovatie en reiniging van houten vloeren, alsmede
het eventueel leggen van plinten of het onderhoud plegen aan andere houten objecten (tafels,
keukenbladen etc.).
8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Optimaal Vloeronderhoud zich jegens Opdrachtgever
verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren
tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een
onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Optimaal Vloeronderhoud, elke
Overeenkomst tussen Optimaal Vloeronderhoud en Opdrachtgever en op elk werk dat door Optimaal
Vloeronderhoud wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Optimaal Vloeronderhoud aan
Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan
van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Optimaal
Vloeronderhoud is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van
toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en
opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat
als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Optimaal Vloeronderhoud gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Optimaal Vloeronderhoud is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door
Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Optimaal Vloeronderhoud
het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Optimaal Vloeronderhoud
gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig
gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.
Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Optimaal Vloeronderhoud niet binden. Eventuele
afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of
verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures,
promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen
zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Optimaal
Vloeronderhoud het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te
passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de
gestelde betalingsverplichtingen.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Optimaal Vloeronderhoud zijn indicatief en
geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Optimaal Vloeronderhoud niet tot levering van een deel van
de in de aanbieding of het Aanbod begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van
Optimaal Vloeronderhoud heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig antwoord te geven op het
Aanbod per e-mail, of middels het (digitaal) ondertekenen van de Overeenkomst.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Optimaal
Vloeronderhoud, zal Optimaal Vloeronderhoud de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail
bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen),
daarna kan Optimaal Vloeronderhoud niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
3. Optimaal Vloeronderhoud is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had
kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten
ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Optimaal Vloeronderhoud aan
Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop het
Aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. Optimaal Vloeronderhoud heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een
voor Optimaal Vloeronderhoud gegronde reden te weigeren.
6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Optimaal
Vloeronderhoud, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de
verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in het Aanbod vermeld, tenzij
anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien
reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de
Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd
met de besparingen die voor Optimaal Vloeronderhoud uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering
door Optimaal Vloeronderhoud van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van
de werkelijk door Optimaal Vloeronderhoud te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die
Optimaal Vloeronderhoud over het gehele werk zou hebben gemaakt.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven
tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens
verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. Zowel Opdrachtgever als Optimaal Vloeronderhoud kan de Overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der
partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming
eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Optimaal
Vloeronderhoud nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Optimaal Vloeronderhoud is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te
nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
5. Indien Optimaal Vloeronderhoud na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam
arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de
aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang
bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een
naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd,
indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Optimaal Vloeronderhoud.
6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de
aanvangsdatum, is Optimaal Vloeronderhoud gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van
het vastgestelde tarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Optimaal Vloeronderhoud voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Annulering van de overeenkomst
1. Opdrachtgever zijnde Consument heeft tot 15 dagen na het aangaan van de Overeenkomst de
mogelijkheid deze kosteloos te annuleren. Annulering na deze termijn zal Optimaal Vloeronderhoud
de volledige kosten van het tarief genoemd in de Overeenkomst in rekening brengen, tenzij anders
afgesproken. Voor Opdrachtgever zijnde Bedrijf is bij annulering de volledige kosten van het tarief
genoemd in de Overeenkomst verschuldigd, tenzij anders afgesproken.
2. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Optimaal
Vloeronderhoud dit schriftelijk.
3. Indien Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak voor de uitvoering van de werkzaamheden wenst
te verplaatsen, kan dit tot 10 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke werkzaamheden kosteloos,
indien direct een nieuwe datum tussen Partijen wordt overeengekomen. Kunnen Partijen geen
overeenstemming bereiken over een nieuwe datum dan zullen de genoemde kosten van
Overeenkomst volledig door Opdrachtgever vergoed worden, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of
aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot
het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer
Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Optimaal Vloeronderhoud is niet
verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een
aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Optimaal Vloeronderhoud
Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken,
en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht
kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de
door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij
Optimaal Vloeronderhoud de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te
ontdekken), is Optimaal Vloeronderhoud gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in
rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van houtrot, is Optimaal Vloeronderhoud gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te
brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en
regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor
Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Optimaal Vloeronderhoud op locatie van
Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en
verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of
buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag
gerekend worden zoals overeengekomen in het Aanbod en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden
dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze
richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Optimaal
Vloeronderhoud Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een
verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken
of vereenvoudigen. Optimaal Vloeronderhoud werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de
beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de
uitvoering van werk.
3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan voor
Optimaal Vloeronderhoud (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, prijswijzigingen bij de door Optimaal Vloeronderhoud ingeschakelde derden of
toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of
valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten,
lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Optimaal Vloeronderhoud gerechtigd de
overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening
te brengen.
4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te
voldoen alvorens Optimaal Vloeronderhoud begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is
Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Optimaal
Vloeronderhoud gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de
Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden
vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen
3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van
de prijswijziging aan Optimaal Vloeronderhoud heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn
ontbindingsbevoegdheid, mag Optimaal Vloeronderhoud er gerechtvaardigd op vertrouwen dat
Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.
6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke
betalingstermijn van 5 dagen.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het
aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Optimaal Vloeronderhoud. Opdrachtgever
kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Optimaal Vloeronderhoud een nadere termijn
overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
8. Optimaal Vloeronderhoud is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te
verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van Optimaal Vloeronderhoud bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan
aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden
en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Optimaal Vloeronderhoud), dient Opdrachtgever
hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 9 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn van 5 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een
Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke
aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om
alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke
kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim
raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Optimaal Vloeronderhoud zonder nadere
ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot
algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te
berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli
2012.
3. Indien Optimaal Vloeronderhoud meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze
noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Optimaal Vloeronderhoud is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien
Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de
Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Optimaal Vloeronderhoud, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
5. Ook indien Optimaal Vloeronderhoud, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde
redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Optimaal Vloeronderhoud
gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke
tussenkomst.

Artikel 10 – Uitvoering werkzaamheden
1. Optimaal Vloeronderhoud zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden
worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is
overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Optimaal Vloeronderhoud ervoor in dat
de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door
Opdrachtgever beoogde doel.
2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Optimaal Vloeronderhoud niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de
overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor
Optimaal Vloeronderhoud, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende
kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de
uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers,
ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van
het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Optimaal Vloeronderhoud is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen
inzicht derden in te schakelen.
4. Optimaal Vloeronderhoud heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van
Opdrachtgever werkzaam is.
5. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever
verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en
gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Optimaal Vloeronderhoud. Bovendien is Optimaal
Vloeronderhoud gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen
van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
6. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Optimaal
Vloeronderhoud gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering
van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van
Optimaal Vloeronderhoud volledig te voldoen.
7. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden
(waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en
op de door Optimaal Vloeronderhoud gewenste wijze aan Optimaal Vloeronderhoud ter
beschikking worden gesteld. Hierbij geldt een informatieplicht voor Opdrachtgever om tijdig na te
gaan (bij bijvoorbeeld de verhuurder) of de vloer de juiste dikte heeft om te mogen behandelen en
of de vloer eventuele bewerkingen heeft waardoor behandeling van de vloer niet mogelijk is.
b. Optimaal Vloeronderhoud op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de
werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en
arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Optimaal
Vloeronderhoud gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan
is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten,
zodat Optimaal Vloeronderhoud geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de
uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
d. Optimaal Vloeronderhoud tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag
en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
e. De werklocatie beschikt over voldoende mogelijkheden tot ventilatie en is tevens op
kamertemperatuur;
f. De werklocatie leeg is is zodat Optimaal Vloeronderhoud ongehinderd haar Werkzaamheden
kan verrichten en/of voortzetten;
g. Optimaal Vloeronderhoud op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor
elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren
arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de
Opdrachtgever;
h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig
inzamelen van afval;
i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar
gereedschappen, machines, materialen en meer van Optimaal Vloeronderhoud opgeslagen
kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval
van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
j. Op de werklocatie dienen de door Optimaal Vloeronderhoud en/of diens (onder)aannemers in
redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten
aan Optimaal Vloeronderhoud gerekend worden.
k. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de
omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door
trillingen te voorkomen.
8. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Optimaal
Vloeronderhoud gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen
vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit
voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Optimaal Vloeronderhoud nalaat van
Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Optimaal Vloeronderhoud om op een later
tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 11 – Oplevering
1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Optimaal Vloeronderhoud of er door
andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Optimaal
Vloeronderhoud recht op een redelijke verlenging van de opleveringstermijn. Alle overeengekomen
opleveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Optimaal Vloeronderhoud schriftelijk
in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Optimaal Vloeronderhoud bij Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is
Optimaal Vloeronderhoud gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven
is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt
Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
4. Optimaal Vloeronderhoud spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te
realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met
uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
6. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van
de door Optimaal Vloeronderhoud gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
7. Indien Optimaal Vloeronderhoud te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden
opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder
voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht
het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen
worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in
de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
8. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,
ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan
worden toegerekend.
9. Optimaal Vloeronderhoud is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van
Optimaal Vloeronderhoud.
10. Optimaal Vloeronderhoud is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in
gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 12 – Onderhoud
1. Indien overgekomen, zal Optimaal Vloeronderhoud onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van
de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Optimaal
Vloeronderhoud zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op
(de beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden
aan Optimaal Vloeronderhoud, waarna Optimaal Vloeronderhoud overeenkomstig zijn gebruikelijke
procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of
verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Optimaal Vloeronderhoud gerechtigd om eerst tijdelijke
oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en
uitgevoerd kan worden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Optimaal
Vloeronderhoud.

Artikel 13 – Opschorting
1. Optimaal Vloeronderhoud, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a.
b.

Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
Optimaal Vloeronderhoud, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat
Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

c.

Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling
te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft
of onvoldoende is;
d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Optimaal Vloeronderhoud kan
worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen, is Optimaal Vloeronderhoud gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Optimaal Vloeronderhoud kan worden
gevergd.
2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Optimaal Vloeronderhoud gerechtigd tot
een schadevergoeding van Opdrachtgever.
3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Optimaal Vloeronderhoud, treden Partijen in
overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan
Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever.
Optimaal Vloeronderhoud zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten.
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 14 – Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het
hetgeen expliciet is overeengekomen.
2. Optimaal Vloeronderhoud voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen.
Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Optimaal Vloeronderhoud in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het
(op)geleverde.
3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Optimaal Vloeronderhoud gegeven garantie
indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Optimaal
Vloeronderhoud gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren.
Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende
bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet
gevergd kan worden van Optimaal Vloeronderhoud, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst
schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.
5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt,
Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het
oordeel van Optimaal Vloeronderhoud verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
6. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden,
noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn
natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is
voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product,
en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het
natuurproduct toegestaan.

Artikel 15 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten en/of zaken
die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over
op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn
gebracht.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Optimaal Vloeronderhoud gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en
Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom
gevraagd zal Optimaal Vloeronderhoud de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Optimaal Vloeronderhoud op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat
gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
niet onredelijk is.

Artikel 17 – Overmacht
1. Optimaal Vloeronderhoud is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie
haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Optimaal Vloeronderhoud wordt in elk geval verstaan, maar is niet
beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Optimaal Vloeronderhoud, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing
van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en
hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene
vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Optimaal Vloeronderhoud en
(xi) overige situaties die naar het oordeel van Optimaal Vloeronderhoud buiten haar invloedssfeer vallen
die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien naar het oordeel van Optimaal Vloeronderhoud de uitvoering van de overeengekomen
Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden
niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Optimaal
Vloeronderhoud het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de
Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot
aansprakelijkheid.
4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de
partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn
verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid
van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Optimaal Vloeronderhoud leidt tot aansprakelijkheid
van Optimaal Vloeronderhoud jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in
verband met de opdracht door Optimaal Vloeronderhoud in rekening gebrachte kosten (eenmaal de
factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is
van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Optimaal Vloeronderhoud. De aansprakelijkheid
is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt
uitgekeerd per aanspraak per jaar.
2. Optimaal Vloeronderhoud is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte
schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie.
3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Optimaal Vloeronderhoud aansprakelijk is
(gebleken), dient Optimaal Vloeronderhoud in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen
een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de
gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van
Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
4. Optimaal Vloeronderhoud kan nimmer aansprakelijk gesteld worden indien Opdrachtgever niet aan zijn
informatieplicht voldoet. Onder deze informatieplicht wordt onder meer verstaan dat Opdrachtgever tijdig
(bij bijvoorbeeld de verhuur) nagaat of de vloer de juiste dikte heeft om te mogen behandelen en of de
vloer eventuele bewerkingen heeft waardoor behandeling van de vloer niet mogelijk is. Enige schade die
voortvloeit uit het niet nakomen van de informatieplicht door Opdrachtgever, komt voor rekening en risico
van Opdrachtgever.
5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of
ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij Optimaal Vloeronderhoud zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of
anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook
is Optimaal Vloeronderhoud niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of
het gehele werk door Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht
door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het
gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever
afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken,
gereedschappen, machines, materialen en meer die Optimaal Vloeronderhoud in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt
en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden,
mankementen en meer op de werklocatie.
8. Optimaal Vloeronderhoud is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig
handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van
gelinkte websites.
9. Optimaal Vloeronderhoud staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en
door of namens Optimaal Vloeronderhoud verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt
niet tot aansprakelijkheid van Optimaal Vloeronderhoud, tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als
meerwerk.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Optimaal Vloeronderhoud
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Optimaal Vloeronderhoud binnen
twee jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn
aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Optimaal Vloeronderhoud vervalt na twee jaar na het
eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
12. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen
fabrieksgaranties komen te vervallen. Optimaal Vloeronderhoud is niet aansprakelijk voor schade van
Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.
13. Indien Opdrachtgever nalatig is geweest om voor aanvang van de Werkzaamheden de
werkruimte leeg en schoon op te leveren, zal Optimaal Vloeronderhoud Opdrachtgever helpen deze
ruimte te legen. Schade die ontstaat bij het leeghalen van de ruimte komen voor kosten
Opdrachtgever.
14. Indien Optimaal Vloeronderhoud tijdens schuurwerkzaamheden en afwerkprocessen (oliën,
lakken) die zich op dezelfde hoogte bevinden als de vloer, zoals plinten, deurkozijnen of de
onderzijde van muren, bestaat de mogelijkheid dat deze beschadigd raken. Deze schade komen
voor kosten van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Geheimhouding
1. Optimaal Vloeronderhoud en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de
Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Optimaal Vloeronderhoud op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak
gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde
(mede) te verstrekken, en Optimaal Vloeronderhoud zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is
Optimaal Vloeronderhoud niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd
tot ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Optimaal Vloeronderhoud en Opdrachtgever ook de door hen in
te schakelen derden op.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Optimaal Vloeronderhoud verstrekt in het
kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever
hiervoor verantwoordelijk. Indien Optimaal Vloeronderhoud op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te
weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door
Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is
Optimaal Vloeronderhoud verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Optimaal Vloeronderhoud van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet
tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Optimaal Vloeronderhoud voor aanspraken van derden met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het
uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen.
Opdrachtgever vrijwaart Optimaal Vloeronderhoud voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van
(bouw)vergunningen.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Optimaal
Vloeronderhoud verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Optimaal Vloeronderhoud tevens van alle schade, boetes, (last onder)
dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 21 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Optimaal Vloeronderhoud (inhoudende maar niet beperkt tot alle
krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen,
modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Optimaal Vloeronderhoud en worden
niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de
Overeenkomst heeft verkregen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van
Optimaal Vloeronderhoud rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 22 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Optimaal Vloeronderhoud of
anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze
klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht
heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@optimaalvloeronderhoud.nl met als
onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Optimaal
Vloeronderhoud de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Optimaal Vloeronderhoud zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van
de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Optimaal Vloeronderhoud en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Optimaal Vloeronderhoud kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie
is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Optimaal
Vloeronderhoud en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank MiddenNederland, locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere
rechtbank.

Almere, 7 september 2023

 

This is default text for notification bar