Privacy Statement

Privacy Statement 
 
Notities voor Optimaal Vloeronderhoud 
 
Persoonlijke boodschap 
Bedankt voor je aanvraag van je document, hieronder de bijzonderheden over je document: 
– Geen bijzonderheden 
 
Lees deze belangrijke punten over je document: 
Je document is opgesteld door bedrijfsjuristen. Wij gebruiken juridische taal om jouw bedrijf te 
beschermen tegen invloeden van buiten. Bedrijfsjuristen zijn geen communicatiespecialisten. Er 
zijn situaties denkbaar waar je juridische documenten laat redigeren door een 
communicatiebureau om de leesbaarheid voor je doelgroep te verbeteren. 
De opmaak van het document is zo gemaakt dat het makkelijk leest. Het definitieve document 
kan je als WORD & PDF document downloaden. In het WORD document kun je de stijl aanpassen 
zoals je dat zelf wenst. Het design van het document is iets wat je zelf makkelijk kunt doen (logo 
toevoegen, voettekst aanpassen etc).  
In sommige gevallen kunnen de juridische documenten lang lijken. Afhankelijk van de 
complexiteit van je bedrijfsvoering of de raakvlakken die je met de wet hebt, zorgt ervoor dat het 
aantal artikelen uitgebreider is dan je had verwacht. Begrijp enerzijds dat het bij je 
klanten/opdrachtgevers wel professioneel overkomt als je je zaken juridisch goed op orde hebt en 
anderzijds dat je veiliger onderneemt op het moment dat je je zaken goed op orde hebt. Het 
terugbrengen van de lengte van het document betekent dat je bepaalde risico’s kunt gaan lopen.  
Wij kunnen onze tarieven laag houden op het moment dat je je opmerkingen digitaal achterlaat. In 
sommige gevallen is het noodzakelijk om telefonisch contact te hebben. Voor zover nodig, 
kunnen wij documenten telefonisch toelichten of advies geven. Hiervoor kun je een telefonische 
afspraak maken die wij tegen € 35 per kwartier factureren. Deze afspraak kun je inplannen via je 
contactpersoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privacy Statement Optimaal Vloeronderhoud 
 
Dit is het privacy statement van C. Ali Cinici h.o.d.n. Optimaal Vloeronderhoud, hierna: Optimaal 
VloeronderhoudOptimaal Vloeronderhoud is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
71166319 en is gevestigd aan Gouden Medaillepad 5 (1361CK) te Almere. In dit document wordt 
uitgelegd hoe Optimaal Vloeronderhoud omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de 
verwerking van uw persoonsgegevens betracht Optimaal Vloeronderhoud de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid.  
  
Verkrijging persoonsgegevens: 
Indien u gebruik maakt van de diensten van Optimaal Vloeronderhoud, verstrekt u zelf een aantal 
persoonsgegevens aan Optimaal Vloeronderhoud, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het 
kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking 
hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
 
Categorieën persoonsgegevens 
Optimaal Vloeronderhoud verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres; 
Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer; 
Afwijkend afleveradres; 
Financiële gegevens 
Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens. 
 
Doel van de verwerking 
De persoonsgegevens die door Optimaal Vloeronderhoud verwerkt worden, hebben ten doel om: 
contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de 
uitvoering daarvan; 
haar diensten te kunnen uitvoeren; 
haar dienstverlening te verbeteren; 
betalingen te kunnen verrichten; 
wettelijke verplichtingen na te kunnen komen; 
marketing en communicatie uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website 
door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website; 
nieuwsbrieven te kunnen versturen; 
met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor 
zover dit noodzakelijk is. 
 
 
 
 
 
 
Grondslag verwerking 
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: 
(i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de 
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Optimaal 
Vloeronderhoud  worden persoonsgegevens verwerkt. Optimaal Vloeronderhoud verwerkt uitsluitend 
gegevens die Optimaal Vloeronderhoud noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en 
gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft 
verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Optimaal 
Vloeronderhoud  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het 
bezoeken van de website www.optimaalvloeronderhoud.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. 
 
Noodzaak verwerking 
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De 
diensten die Optimaal Vloeronderhoud aanbiedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens 
niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de 
persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. 
 
Bewaartermijn 
De door Optimaal Vloeronderhoud verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante 
wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, 
worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens 
worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.  
 
Verwerking door derden 
Optimaal Vloeronderhoud deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is 
voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden 
geen persoonsgegevens verkocht. Op Optimaal Vloeronderhoud kan een wettelijke verplichting rusten om 
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden 
hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden 
zijn: 
De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De 
categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens. 
De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van 
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens. 
 
 
 
 
 
De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van 
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens. 
Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van 
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 
Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van 
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 
Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van 
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. 
 
Beveiliging van Persoonsgegevens 
Optimaal Vloeronderhoud neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt 
dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, 
omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende 
risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen 
om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 
 
Disclaimer 
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Optimaal Vloeronderhoud behoudt zich 
het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar 
klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden 
bevatten of onvolledig zijn. Optimaal Vloeronderhoud aanvaardt op geen enkele wijze enig 
aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het 
gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. 
Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn 
auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Optimaal Vloeronderhoud voor zover deze niet aan derden 
toebehoren. 
 
Cookieverklaring 
Optimaal Vloeronderhoud maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te 
optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden 
meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Optimaal Vloeronderhoud 
mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de 
website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Optimaal 
Vloeronderhoud raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van 
de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid. 
De cookies die Optimaal Vloeronderhoud gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer 
zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld 
uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website 
 
 
 
 
 
bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen 
worden geplaatst (no-follow). 
Met uw toestemming plaatst Optimaal Vloeronderhoud ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies 
gebruikt Optimaal Vloeronderhoud om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te 
bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, 
maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 
 
Op de website van Optimaal Vloeronderhoud worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve 
van Google Analytics. Dit houdt in dat Optimaal Vloeronderhoud informatie niet kan koppelen aan een 
natuurlijk persoon. Optimaal Vloeronderhoud houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. 
Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze 
gegevens.  
 
Gebruik social media 
Optimaal Vloeronderhoud maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. 
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. 
Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (Facebook, Instagram). Op het gebruik van 
cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van 
toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie 
geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website 
deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee 
verzamelen, verwijst Optimaal Vloeronderhoud u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen. 
 
E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails 
U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen. 
Wanneer u zich registreert, dan vraagt Optimaal Vloeronderhoud u om toestemming om uw e-mailadres te 
verwerken met als doel om u marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over 
producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing 
e-mails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven. 
Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat Optimaal Vloeronderhoud de inhoud van 
marketing e-mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van 
een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd. 
Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt door u op elk gewenst moment worden 
ingetrokken door te klikken op “Uitschrijven” aan het eind van de marketing e-mail. Het intrekken van de 
toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand 
aan het intrekken van de toestemming. 
 
Browserinstellingen 
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw 
 
 
 
 
 
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u 
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de 
website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle 
cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor 
moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy 
instellingen aanpassen. 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 
website zijn verbonden. Optimaal Vloeronderhoud kan niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Optimaal Vloeronderhoud raadt u aan 
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.  
 
Recht van betrokkenen 
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: 
Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw 
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de 
verwerking daarvan. 
Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen. 
Recht op gegevenswissing;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende 
persoonsgegevens te verkrijgen. 
Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Neem hiervoor contact op met Optimaal Vloeronderhoud. 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft 
aan Optimaal Vloeronderhoud, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te 
verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene 
kan Optimaal Vloeronderhoud ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een 
derde over te dragen. 
Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband 
houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende 
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Optimaal 
Vloeronderhoud staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van 
dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, 
vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of 
onderbouwing van een rechtsvordering. 
 
 
 
 
 
 
Klacht 
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Optimaal Vloeronderhoud met uw persoonsgegevens 
omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website 
of per e-mail viinfo@optimaalvloeronderhoud.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te 
oefenen verzoekt Optimaal Vloeronderhoud u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt 
hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. 
Optimaal Vloeronderhoud zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. 
Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde 
handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 
Wijzigingen Privacy Statement 
Optimaal Vloeronderhoud kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest 
recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als 
het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop Optimaal Vloeronderhoud reeds 
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt Optimaal Vloeronderhoud u per e-mail 
daarvan op de hoogte. 
  
Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 1 december 2021.  
 
This is default text for notification bar